G4-SO3 Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s korupcijo, in pri katerih so bila tovrstna tveganja ugotovljena

Izjava o upravljanju

Notranja revizija

Notranja revizija je v skupini Slovenske železnice organizirana kot štabna služba (samostojna organizacijska enota) v družbi Slovenske železnice, d. o. o., ki je neposredno podrejena poslovodstvu družbe Slovenske železnice, d. o. o., Vodja notranje revizije je neposredno administrativno odgovoren poslovodstvu, funkcionalno pa nadzornemu svetu družbe.

Notranja revizija na podlagi ocene tveganj daje objektivna zagotovila za področja, ki so predmet revidiranja, in svetuje na vseh strokovnih in poslovnih področjih družb v celotni skupini Slovenske železnice. Pri svojem delu uresničuje cilje, ki so določeni v okviru celovitega obvladovanja tveganj v skupini Slovenske železnice:

  • doseganje strateških ciljev,
  • uspešnost in učinkovitost poslovanja,
  • zanesljivost računovodskega poročanja,
  • skladnost z zunanjimi in notranjimi predpisi,
  • varovanje sredstev.

Leta 2017 je notranja revizija izvajala revizijske aktivnosti na podlagi sprejetega načrta dela za leto 2017 in sklepov poslovodstva s soglasjem nadzornega sveta. S kombinacijo notranjih in zunanjih virov je bilo leta 2017 izvedenih osem revizijskih pregledov, pet notranjih revizij pa se nadaljuje leta 2018. Notranja revizija svoje ugotovitve in predloge za izboljšave, ki izhajajo iz notranjerevizijskih pregledov, neposredno in hkrati sporoča poslovodstvu, revizijski komisiji nadzornega sveta in nadzornemu svetu. Organom nadzora vsako četrtletje poroča o izvedbi ukrepov za izboljšave, na pol leta in enkrat na leto pa o uresničitvi Načrta dela službe za notranjo revizijo.

Neodvisni zunanji presojevalec je konec leta 2017 izvedel zunanjo presojo kakovosti delovanja notranje revizije, ki je potrdila, da je notranja revizija v skupini Slovenske železnice v splošnem skladna z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Temeljnimi načeli strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Opredelitvijo notranjega revidiranja, Kodeksom etike, ki ga je sprejel Inštitut notranjih revizorjev (IIA) ter Kodeksom notranjerevizijskih načel in Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, ki ju je sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

Notranja revizija z namenom uspešnega in učinkovitega upravljanja tveganj v skupini Slovenske železnice ter ob upoštevanju organizacijske umestitve in pooblastil redno sodeluje z drugimi organizacijskimi enotami v skupini, predvsem s področij za zagotavljanje skladnosti poslovanja, obvladovanja tveganj, notranjega nadzora, zagotavljanja kakovosti in varovanja okolja.