G4-LA9 Povprečno število ur izobraževanja na leto na zaposlenega po spolu in kategorijah zaposlenih

Spremljamo stanje po številu izobraževanj.

Zaposleni (Izobraževanje v skupini Slovenske železnice)

Leta 2017 je bilo v skupini Slovenske železnice izvedenih 11.616 usposabljanj.

Slovenske železnice, d. o. o., (Izobraževalni center Slovenskih železnic) so leta 2017 podaljšale status subjekta usposabljanja ter subjekta preverjanja izvršilnih železniških delavcev in izvršilnih železniških delavcev na industrijskih tirih. Leta 2017 so pridobile tudi status Centra usposabljanja za strojevodje in voznike progovnih vozil in status Centra za preverjanje za strojevodje in voznike progovnih vozil. Leta 2017 se je strokovnega usposabljanja za izvršilna železniška delovna mesta udeležilo 290 kandidatov za 14 izvršilnih delovnih mest, 113 izvršilnih železniških delavcev pa je bilo vključenih v usposabljanje za pridobitev naslednjega spričevala. V strokovno izpopolnjevanje je bilo vključenih 4.275 izvršilnih železniških delavcev, 3.646 jih je opravljalo redno in izredno preverjanje strokovne usposobljenosti po zakonskih in podzakonskih predpisih.

Izvedenih je bilo 8.324 usposabljanj in preverjanj strokovne usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (IŽD). Usposabljanja zajemajo tečaje za pridobitev strokovne usposobljenosti, redno izpopolnjevanje in opravljanje naslednjega spričevala. Poleg zagotavljanja varnosti zaposlenih pri delu in varnosti železniškega prometa na takšen način omogočamo zaposlenim napredovanje. Za teoretično in praktično usposabljanje izvršilnih železniških delavcev je bilo namenjenih 31.639 ur. Podatki zajemajo ure tečajev in rednega izpopolnjevanja glede na število vključenih kandidatov.

V funkcionalna usposabljanja je bilo vključenih 6.938 zaposlenih, in sicer s področja varstva pri delu, varnega ravnanja z napravami in vzdrževanja naprav, ohranjanja in pridobivanja različnih usposobljenosti oziroma licenc, računalniškega in jezikovnega usposabljanja ter spremljanja novosti z udeležbami na seminarjih in konferencah. Za funkcionalna usposabljanja smo namenili 31.639 ur. Funkcionalna usposabljanja so potekala na različnih področjih, ki so potrebna za opravljanje dela in izpopolnjevanje strokovnega znanja. Pri tem sodelujemo z zunanjimi in lastnimi izvajalci usposabljanj.