G4-LA1 Število in stopnja novozaposlenih in fluktuacija zaposlenih

Zaposleni (Kadrovsko prestrukturiranje leta 2017)

Leta 2017 smo v podjetjih skupine Slovenske železnice nadaljevali izvajanje kadrovskega prestrukturiranja v povezavi z optimiziranjem procesov dela.

Do konca leta 2017 smo v skupini Slovenske železnice zmanjšali število zaposlenih za 1,9 %. Nastali kadrovski primanjkljaj smo nadomestili na naslednje načine:

  • optimizirali smo delovne procese tako, da smo z manj zaposlenih zagotovili enako oziroma višjo raven opravljenih storitev;
  • s pomočjo postopkov interne mobilnosti delavcev smo zaposlenim zagotovili možnosti za vertikalno napredovanje in izpolnjevanje njihovih poklicnih ambicij;
  • glede na to, da so najobsežnejše kadrovske vrzeli nastale pri zagotavljanju ustreznega števila izvajalcev na izvršilnih in operativnih delovnih mestih, je bil izveden večji obseg izobraževanj za pridobivanje usposobljenosti za delo na izvršilnih in operativnih delovnih mestih;
  • kadar med že zaposlenimi delavci v skupini Slovenske železnice ni bilo mogoče najti primernih kandidatov za kritje kadrovskega primanjkljaja, smo izvedli postopke zunanje zaposlitve delavcev. Tako nam je uspelo pridobiti ustrezno usposobljen kader (na različnih izobrazbeni ravni – od premikačev do strokovnjakov za posamezna področja dela);
  • v družbi SŽ–VIT, d. o. o., se za zagotavljanje zahtevane razpoložljivosti železniškega voznega parka skupine Slovenske železnice in izvajanje poslov na prostem trgu izven sistema skupine Slovenske železnice uporablja agencijsko delo na osnovi sklenjenih pogodb izključno z družbami, registriranimi za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, skladno z ZUTD in ZRD-1. Konec leta 2017 je delo opravljalo 213 agencijskih delavcev, strošek storitev iz tega naslova je znašal 3.427 tisoč evrov, kar je 1,4 % glede na stroške dela v skupini Slovenske železnice.

Z navedenimi ukrepi nam je uspelo optimizirati skupno število zaposlenih v skupini Slovenske železnice, ti ukrepi pa prav tako pozitivno vplivajo na demografsko strukturo zaposlenih (zmanjša se povprečna starost, izboljša se raven psihofizične sposobnosti, ki je zlasti za izvršilna delovna mesta in druga operativna delovna mesta ključnega pomena).

V skupini Slovenske železnice se je leta 2017 zaposlilo 172 novih delavcev; največ v družbah SŽ–Infrastruktura, SŽ–Tovorni promet in SŽ–ŽGP.