G4-EN7 Zmanjšanje potreb po energiji za izdelke in storitve

Zaradi povečanja obsega dela je bila tudi potreba po energiji za izdelke in storitve večja. Vendar pa Slovenske železnice stremimo k izboljšanju na področju energetske učinkovitosti. Specifična poraba energije ima trend zniževanja.

Energetska učinkovitost

Slovenske železnice si aktivno prizadevajo za kontinuirano izboljševanje energetske učinkovitosti v železniškem transportu. Dejstvo je, da poraba energije v prometu v Republiki Sloveniji predstavlja več kot 30 % vseh emisij toplogrednih plinov. Obseg železniške vleke se je leta 2017 glede na leto 2005 povečal za 18,2 %, količina porabljene energije za vleko pa se je v tem obdobju zmanjšala za 11,5 %. Posledično se je za nekaj manj kot 8 % oziroma za 11.000 ton zmanjšala količina emisij CO2 v ozračje.

Leta 2017 se je glede na leto 2016 povečal obseg opravljene železniške vleke za 8,8 %, skupna poraba energije pa se je zaradi tega povečala samo za 5,6 %. Glavni razlog za to je porast električne vleke za 4 % in nižja specifična poraba električne energije za vleko na enoto opravljenega dela za 7 %. Posledično se je zaradi tega povečala tudi količina povzročenih emisij CO2 za 9,2 %. V železniškem potniškem prometu se je zaradi 4,6 % manj potniških kilometrov povečal ogljični odtis za 8,9 % (z 49 g/km leta 2016 na 54 g/km v 2017), medtem ko je ogljični odtis na enoto prepeljanega blaga leta 2017 ostal na enaki ravni kot leta 2016 (19 g/NTKM). Ogljični odtis je izračunan po metodologiji slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera. V izračunu ogljičnega odtisa je upoštevana celotna poraba električne energije in plinskega olja (D-2) za izvajanje železniškega transporta.