G4-EN23 Skupna teža odpadkov po vrstah in načinu odstranjevanja

Zaradi prenove sistema ravnanja z okoljem v družbah skupine Slovenske železnice načrtujemo razkritje podatkov v prihodnje. V okviru kazalnikov deloma poročamo o ukrepih za zmanjšanje okoljskih vplivov izdelkov in storitev. Deloma poročamo tudi o pomembnejših okoljskih vplivih – hrupu.

Okoljska skrbnost

Poslovodstvo Slovenskih železnic se je v Okoljski politiki skupine Slovenske železnice zavezalo za spoštovanje najvišjih standardov, ki veljajo na področju varstva okolja v Sloveniji in Evropski uniji. Glavni cilj varstva okolja je zmanjševanje obremenjevanja okolja, ki ga s svojimi dejavnostmi povzročajo družbe skupine Slovenske železnice, skrb za preprečevanje onesnaževanja okolja, učinkovita raba energije in upravljanje vseh drugih virov obremenjevanja okolja ter ustrezno ravnanje z odpadki, še posebej z nevarnimi.

Leta 2017 je bila v družbi Slovenske železnice, d. o. o., ter odvisnih družbah SŽ–Infrastruktura, d. o. o., SŽ–Potniški promet, d. o. o., in SŽ–Tovorni promet, d. o. o., izvedena recertifikacijska presoja sistema ravnanja z okoljem za certifikacijsko obdobje 2017−2020. Na podlagi danih priporočil je bilo na strani Slovenskih železnic sprejetih 20 ukrepov za izboljšanje delovanja sistema ravnanja z okoljem, in sicer:

 • splošni sistemski ukrepi, ki zadevajo izboljšanje delovanja sistema ravnanja z okoljem (3),
 • ukrepi za zmanjševanje tveganja za nastanek nesreč oziroma izrednih razmer, kar bi lahko imelo za posledico onesnaženje naravnega okolja (3),
 • ukrepi za izboljšanje upravljanja virov, ki lahko vplivajo na kakovost naravnega okolja (7),
 • ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja okolja (7).

Poslovodstvo Slovenskih železnic je leta 2017 potrdilo izvajanje dveh projektov, s katerima bodo družbe skupine Slovenske železnice izboljšale varovanja okolja in upravljanje z energijo. Gre za implementacijo mednarodnega okoljskega standarda za varstvo okolja (ISO 14001:2015) in mednarodnega standarda za upravljanje z energijo (ISO 50001:2011). Posledično bodo družbe skupine Slovenske železnice z implementacijo obeh mednarodnih standardov:

 • izboljšale upravljanje z energijo in povečale energetsko učinkovitost,
 • zmanjšale potencialna tveganja za nastanek nesreč, ki bi lahko imele za posledico negativne vplive na okolje,
 • zmanjšale neposredne in posredne negativne vplive na okolje,
 • dosledno izvajale zahteve trajnostnega razvoja.

Leta 2017 je bilo v družbah, ki imajo vpeljan sistem ravnanja z okoljem, izvedenih 13 notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem po SIST EN ISO 14001:2005, kjer je bil glavni poudarek na preverjanju izvajanja zahtev sistema ravnanja z okoljem v praksi.

Število izvedenih notranjih presoj

Obvladujoča družba Slovenske železnice, d. o. o., prek štabne službe za notranji nadzor, kakovost in okolje zagotavlja odvisnim družbam skupine Slovenske železnice strokovno podporo pri izvajanju, vzdrževanju in izboljševanju sistema ravnanja z okoljem. Naloge, ki jih izvaja služba za notranji nadzor, kakovost in okolje, so opredeljene v notranjem predpisu, ki ureja izvajanje sistema ravnanja z okoljem v skupini Slovenske železnice. Pristojna štabna služba v sklopu svojih nalog vzdržuje in koordinira izvajanje sistema ravnanja z okoljem, izvaja notranje presoje, sodeluje pri izvedbi zunanjih presoj, ponuja potrebno strokovno pomoč vsem deležnikom v skupini Slovenske železnice in sodeluje na projektih, ki so povezani z varovanjem okolja in trajnostnim razvojem.

Družbe skupine Slovenske železnice na podlagi sprejete okoljske politike in notranjega predpisa, ki ureja področje varovanja okolja, izvajajo naslednje aktivnosti:

 • sprejemajo ukrepe za zmanjšanje negativnih obremenitev naravnega in bivalnega okolja,
 • sprejemajo ukrepe za zmanjševanje tveganja za nastanek nesreče, ki ima lahko za posledico onesnaževanje okolja,
 • dosledno izpolnjujejo obveznosti varstva okolja, kot to predpisuje veljavna zakonodaja,
 • izboljšujejo ekonomske in okoljske učinke ravnanja z okoljem,
 • zagotavljajo ustrezen nadzor nad izvajanjem procesov, ki imajo lahko v primeru neustreznega ravnanja ali morebitne nesreče negativen vpliv na okolje.

Leta 2017 v družbah skupine Slovenske železnice ni bilo izrednih dogodkov (nesreče, incidenti), ki bi bili kakorkoli povezani s povzročitvijo škodljivih vplivov na okolje.

Hrup

Med vplivi na okolje, s katerimi se srečuje predvsem upravljalec javne železniške infrastuktrue (JŽI), je treba izpostaviti hrup, ki ga povzroča železniški promet na določenih prometno najbolj obremenjenih železniških odsekih, ki potekajo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). Eden od glavnih razlogov za povečanje števila pritožb zaradi hrupa, ki ga povzroča železniški promet na prej omenjenem območju, je zapiranje za promet tako imenovanih ožjih mestnih središč in preusmeritev cestnega prometa na prometnice, ki potekajo ob mestnem središču. Leta 2017 je bilo na različne družbe skupine Slovenske železnice posredovanih 24 pritožb, skoraj vse zaradi hrupa, ki ga povzroča železniški promet. Ugotavljamo, da je število pritožb zaradi hrupa v rahlem porastu. Družbe, ki so odgovorne in pristojne za obravnavo pritožb, jih ustrezno obravnavajo in sprejmejo ustrezne ukrepe, ki pripomorejo k zmanjšanju hrupa. Če je hrup posledica različnih virov hrupa (cesta in železnica), pa pritožnikom posredujemo ustrezna napotila.

Nova železniška vozila, ki bodo ob preostalih ukrepih bistveno prispevala k večji kakovosti storitev železniškega potniškega prometa, bodo zaradi izpolnjevanja novih tehničnih zahtev Evropske unije za zmanjševanje hrupa železniških vozil bistveno manj hrupna, zato posledično pričakujemo tudi manj pritožb zaradi povzročanja hrupa.