G4-EC7  Razvoj in vpliv infrastrukturnih investicij in podpornih dejavnosti

Analiza po dejavnostih

Pregled rezultatov poslovanja SŽ–Infrastruktura, d. o. o.

V primerjavi z letom 2016 se je EBIT povečal za 6,9 %, pri čemer so se tako poslovni prihodki kot poslovni odhodki zmanjšali predvsem zaradi manjšega obsega vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi.

Družba SŽ–Infrastruktura, d. o. o., skladno z Zakonom o železniškem prometu (ZZelP), upravljavec javne železniške infrastrukture, vzdržuje javno železniško infrastrukturo, gospodari z njo in vodi železniški promet na njej. Za opravljanje vseh z varnostjo v železniškem prometu povezanih dejavnosti je izdelan sistem varnega upravljanja in pridobljeno varnostno pooblastilo, ki velja do 31. maja 2019.

V skladu z Zakonom o železniškem prometu in Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti se zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti, pri čemer so vsi prihodki in odhodki dosledno razporejeni na posamezne dejavnosti v skladu s sprejetimi Sodili za ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v družbi SŽ–Infrastruktura, d. o. o. Sodila temeljijo na računovodskih načelih. Doseženi rezultati dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti so prikazani v poglavju poslovnega poročila Poslovnoizidna uspešnost po posameznih družbah/dejavnostih.

Investicijska vlaganja

Skupina Slovenske železnice je leta 2017 realizirala 38.291 tisoč evrov investicijskih vlaganj v osnovna sredstva, kar je 46,8 % letnega načrta investicij. Investicijska vlaganja so bila leta 2017 za 15 % večja od vlaganj leta 2016.

Investicijska vlaganja v skupini Slovenske železnice leta 2017 po družbah:

Investicijska vlaganja v skupini Slovenske železnice leta 2017 po namenu vlaganj

Leta 2017 je bilo 75,3 % vseh investicijskih vlaganj (28.818 tisoč evrov) namenjenih v tirna vozila, ki so nujna za nemoteno odvijanje potniškega in tovornega prometa. Investicije v tirna vozila potekajo kontinuirano in zajemajo predvsem redne revizije in vzdrževanje vozil po preteku življenjske dobe.

Za revizije je bilo namenjenih 18.681 tisoč evrov (80,7 % načrta), 8.832 tisoč evrov za revizije vlečnih vozil, 8.665 tisoč evrov za revizije vlečenih vozil in 1.185 tisoč evrov za revizije vozil za posebne železniške namene.

Načrtovane nove nabave tirnih vozil so bile v višini 5.387 tisoč evrov in so realizirane v višini 23,6 % načrtovanih sredstev. Realizirana je bila nabava 20 novih vagonov Sggrrs za SŽ–Tovorni promet, za SŽ–Infrastruktura pa tri nova motorna vozila za posebne namene (za vzdrževanje vozne mreže in za vzdrževanje železniških prog).

Pomembna investicijska vlaganja so bila tudi v prenovo poslovnega informacijskega sistema in vlaganja v nepremičnine.

Raziskave in razvoj

Raziskovalno-razvojna dejavnost skupine Slovenske železnice ima v njenem poslovnem procesu posebno mesto, saj je temelj za tehnološki in poslovni razvoj skupine Slovenske železnice, ki sledi tehnološkim novostim ter sodobnim oblikam poslovnih procesov in poslovnega sodelovanja na slovenskem in evropskem transportnem trgu.

Dejavnosti raziskav in razvoja s horizontalnim sodelovanjem vseh družb skupine Slovenske železnice koordinira Prometni institut Ljubljana. Te dejavnosti se izvajajo na naslednjih ključnih vsebinskih področjih:

  • mednarodno razvojno sodelovanje,
  • tehnološki in poslovni razvoj transportnih procesov,
  • razvoj javne železniške infrastrukture,
  • evropski razpisi in črpanje EU virov.

Mednarodno razvojno sodelovanje

SEESARI

Na mednarodnem področju so Slovenske železnice okrepile sodelovanje na območju Jugovzhodne Evrope, kjer je bila na pobudo Prometnega instituta Ljubljana in s podporo mednarodne železniške zveze (UIC) ustanovljena mednarodna iniciativa za razvoj in inovacije na področju železnic: SEESARI – South East Europe Strategic Alliance for Rail Innovation. Zagonski sestanek iniciative je potekal že januarja 2016 v Beogradu, leta 2017 pa je v Ljubljani na Slovenskih železnicah potekala generalna skupščina članov iniciative, kjer so bile opredeljene nadaljnje smernice razvoja iniciative, ki gredo zlasti v smeri krepitve regionalnega povezovanja na področju železnic in izboljšanje kakovosti storitev železniškega prevoza.

Bistvenega pomena za področje raziskav in razvoja je nastopanje v mednarodnih organizacijah s področja železnic in transporta: UIC, ERA − European union agency for railways, TER − Trans-European network for rail, TEM − Trans-European network for motorways Master plan idr., sodelovanje v UIC projektih, in sicer za spremljanje dejavnosti, izvedenih v okviru UIC-ja po posameznih projektih ter transformiranje učinkov v interne aktivnosti. V okviru UIC se je sodelovalo v naslednjih skupinah: Functional Group 62, 63, 64, Operators Group, European Radio Implementation Group 66, 67, 68, Cab Radio Functional Test Specification Group in v okviru delovnega telesa: »Future Railway Mobile Communication System (FRMCS)«. V okvire telesa FRMCS se je izvajal pregled aktivnosti pri pripravi novih funkcijskih specifikacij na področju mobilnih komunikacijskih sistemov in določitev nadaljnjih korakov pri njihovi umestitvi v TSI − Technical Specification for Interoperability.

Shift2Rail

Prav tako je zelo pomembno tudi nastopanje v razvojno-raziskovalnem okviru Evropske unije za področje železnic Shift2Rail − to je v okviru prve evropske skupne pobude za železniško tehnologijo, ki je osredotočena na raziskave in inovacije (R & I) ter tržno usmerjene rešitve, v integracijo multimodalnih sistemov, pospešeno vključevanje novih in naprednih tehnologij v inovativnih rešitvah železniškega proizvoda ter spodbujanje konkurenčnosti evropskega železniškega sektorja glede na spreminjajoče se potrebe na področju prometa v Evropski uniji.

Tehnološki in poslovni razvoj transportnih procesov 

Integrirani javni potniški prevoz

Konec leta 2016 je konzorcij izvajalcev z vodilnim partnerjem SŽ–Potniški promet končal projekt integracije javnega potniškega prometa v Sloveniji, v okviru katerega je bila uvedena enotna vozovnica za dijake in študente, ki velja tako za železniški kot avtobusni prevoz v medkrajevnem prometu in vključuje tudi možnost uporabe mestnega prometa. V nadaljevanju bodo enotno vozovnico lahko uporabljale tudi druge kategorije potnikov, s čimer se bo povečala privlačnost JPP za vse uporabnike. Na področju javnega prevoza potnikov po železnici poteka tudi projekt vzpostavitve brezžičnega interneta, ki bo dostopen potnikom na železniških postajah in na vlakih v notranjem prometu. Po uspešno izvedenem poskusnem delovanju se bo v naslednjem letu uporaba razširila na celotno slovensko železniško omrežje.

Posodobitev železniškega potniškega voznega parka

Načrtovana posodobitev železniškega potniškega voznega parka, ki bo v prvi fazi obsegala nakup 25 motornih garnitur in 20 vagonov, bo prispevala k pomembnemu izboljšanju kakovosti izvajanja javnega potniškega prevoza po železnici, saj bo potnikom nudila prevoz v novih, klimatiziranih, udobnih in sodobno opremljenih voznih sredstvih, ki bodo imela tudi dovolj prostora, namenjenega prevozu koles. Hkrati bodo nove motorne garniture v pogojih ustrezno urejene javne železniške infrastrukture prispevale h krajšim prevoznim časom potnikov.

Leta 2017 je bila izdelana strategija razvoja voznega parka SŽ–Potniški promet do leta 2030 ter dokument o identifikaciji projekta (DIIP) in predinvesticijska zasnova (PIZ) nabave potniških vagonov. Poleg tega smo leta 2017 nadaljevali s prenavljanjem dizelskih motornih garnitur, s poudarkom na vgradnji klimatskih naprav, sanitarij, novih stenskih in stropnih oblog, udobnejših sedežev … Na Siemensovi potniški garnituri 312 smo preizkušali testno vzpostavljeno brezžično povezavo. Izdelana je bila tudi investicijska dokumentacija za projekt Dostop do internetnih storitev na potniških vlakih (Projekt WIFI), ki opisuje razširitev brezžične povezave na drugih potniških vlakih. To bo omogočalo, da bodo potniki lahko na vlakih in železniških postajah varno dostopali do spleta in že med potjo urejali službene, šolske ali druge prostočasne dejavnosti.

»S Slovenskimi železnicami – od doma do cilja«

Na področju železniškega potniškega prevoza se razvijajo nove storitve, ki bodo potniku omogočale potovati z javnim prevozom od doma do cilja. Vzpostavlja se sistem storitev, ki dopolnjujejo primarno dejavnost prevoza potnikov po železnici po konceptu MaaS – Mobility as a Service. Temeljil bo na vzpostavitvi sistemov storitev: P + R – park & ride in E-mobilnost.

Prenova sistema za prodajo vozovnic

Leta 2017 smo s konzorcijem podjetij podpisali pogodbo za projekt Uvedba in vzdrževanje informacijskega sistema za prodajo železniških vozovnic – ticketing. Prenova ticketing sistema zajema celovito programsko rešitev za uvedbo in vzdrževanje sistema prodaje vozovnic, sestavljene iz sistemske in aplikativne programske opreme za prodajo vozovnic (aplikacija za prodajo vozovnic na mobilnih terminalih in stacionarnih prodajnih mestih ter mobilna in internetna prodaja), ter sistemsko integracijo, strojno opremo za prodajo vozovnic (strežniške licence, stacionarna prodajna mesta z vso zahtevano strojno in programsko opremo) ter vzdrževanje strojne in programske opreme. Prva faza projekta zajema uvedbo obstoječih funkcionalnosti prodajnega sistema na novi tehnološki rešitvi, druga faza pa vzpostavitev novih funkcionalnosti, kot so spletna prodaja vozovnic in prodaja prek mobilnih telefonov.

Energetski management

Za celovito upravljanje energetskega področja v podjetju, in sicer za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo in energenti po konkurenčnih cenah, primerni kakovosti in v zadostnih količinah se izvaja projekt energetskega menedžmenta s ciljem, da se vzpostavijo sistemi in postopki za izboljšanje energetske učinkovitosti oziroma sistemi upravljanja energije po SIST EN 50001. Aktivnosti na projektu potekajo skladno s terminskim načrtom, certifikacija sistema je predvidena v maju in juniju 2018.

Elektronska voznoredna knjižica

Izvaja se projekt Vzpostavitev elektronske voznoredne knjižice prevoznika v skupini Slovenskih železnic za implementacijo prehoda s tiskanih voznorednih knjižic v elektronsko obliko z uporabo prenosnih tabličnih računalnikov. Izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti za vzpostavitev elektronske voznoredne knjižice je pomemben korak naprej pri uporabi elektronskih voznih redov pri izvajanju železniškega prevoza. Izbran je ponudnik dobave tabličnih računalnikov in povezave na javno omrežje s prenosom podatkov ter sistem za upravljanje tabličnih računalnikov na daljavo MDM – Mobile Device Management. Leta 2017 se je izvajalo testiranje uporabe e-VK za vse strojevodje v skupini Slovenske železnice.

Tehnologija odvijanja prometa

Za doseganje potrebnih zmogljivosti na železniški infrastrukturi in skrajševanje voznih časov je poleg novih tehničnih rešitev ključnega pomena tudi ustrezno spremenjena tehnologija odvijanja prometa in ustrezno prilagajanje operativnega voznega reda. Poudarki so na izdelavi strokovnih podlag za uvajanje posodobljenih operativnih postopkov na strateško pomembnih smereh prevoza, ki zmanjšujejo stroške vzdrževanja infrastrukture in stroške vodenja prometa ter povečujejo varnost železniškega prometa. Tako bo železniški prevoz postal konkurenčen drugim prevoznim potem in drugim oblikam transporta.

Programi digitalizacije Slovenskih železnic

Podrobneje so programi digitalizacije opisani v posebnem poglavju Digitalizacija.

Razvoj javne železniške infrastrukture

Sistem GSM-R – Global System for Mobile communications – Railway

Glede na evropske usmeritve in direktive, katerih cilj je vzpostavitev interoperabilne železniške infrastrukture v Evropi in vzpostavitev pogojev za povečanje železniškega prometa v primerjavi z drugimi prometnimi sistemi, je tudi slovensko železniško omrežje vključeno v te procese. V teh okvirih je bil leta 2017 končan projekt implementacije sistema GSM-R na infrastrukturi. Pridobljen je bil certifikat priglašenega organa ter obratovalno dovoljenje varnostnega organa AŽP – Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije. Poteka pa tudi razpis opremljanja voznih sredstev z opremo GSM-R (kabinski radio) za komunikacijo med strojevodji in centri vodenja prometa.

Koridorja RFC 5 – Baltsko-jadranski koridor in RFC 6 – Mediteranski koridor ter Jantarni koridor

Za implementacijo Uredbe št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčni tovorni promet se izvajata vzpostavitev in upravljanje dveh tovornih koridorjev RFC 5 in RFC 6 oziroma koridorja Baltik−Jadran in Sredozemlje glede na Uredbo št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, vključno z aktivnostmi za vzpostavitev novih koridorjev za konkurenčen tovorni promet. V pripravi pa je tudi vzpostavitev novega, tako imenovanega Jantarnega koridorja za konkurenčni tovorni promet: Amber Rail Freight Corridor. Predstavniki ministrstev, pristojnih za promet Poljske, Slovaške republike, Madžarske in Republike Slovenije, so 5. decembra 2017 v Bruslju podpisali Memorandum o soglasju o ustanovitvi Izvršilnega odbora železniškega koridorja za železniško progo Jantar. Železniški koridor Amber se začne na severu od Varšave in poljsko-beloruske meje ter konča na jugu v Kopru v Sloveniji in na madžarsko-srbski meji. Os povezuje pomembne industrijske centre in intermodalne terminale z Jadranskim morjem in balkanskimi državami. Železniška proga Budimpešta−Kelebia, ki jo je treba nadgraditi, je del koridorja. Koridor Amber lahko igra pomembno vlogo pri prevozu blaga do končnega cilja, ki prihaja z Daljnega vzhoda na Poljsko po železnici in v pristanišče Koper po morju.

Logistični terminal Ljubljana

Za projekt intermodalni logistični terminal Ljubljana se z namenom, da se vzpostavijo pogoji za sodoben kopenski železniško-cestni terminal (Rail-Road Terminal; RRT) v regiji Srednje in JV Evrope, izvajata priprava strokovnih podlag za OPPN – občinski podrobni prostorski načrt in izdelava zasnove železniško-cestnega terminala (RRT-Rail Road Terminal) Ljubljana s parametri za terminal jedrnega omrežja na podlagi Uredbe za TEN-T – vseevropsko prometno omrežje.

Meritve geometrijskih in dinamičnih parametrov JŽI v Republiki Sloveniji

Spomladi 2017 je bila ponovno sklenjena podizvajalska triletna pogodba z madžarskim podjetjem MAV – Magyar Államvusutak Zrt za izvajanje vsakoletnih dvakratnih meritev geometrijskih parametrov prog ter obrabe in rebričenja tirnic leta 2019. Prometni institut Ljubljana sodeluje pri analizah podatkov in pripravi končnih poročil. Prav tako se izvajata merjenje in ovrednotenje dinamičnih parametrov prog. Dinamične meritve so bile leta 2017 opravljene dvakrat oziroma na dveh odsekih, kot vsako leto poleti na relaciji Ljubljana−Maribor in nazaj ter na odseku Pragersko−Hodoš decembra, pred predvideno uvedbo povišanih progovnih hitrosti. V okviru projekta Evropske unije NeTIRail-INFRA so bili nabavljeni senzorji za merjenje pospeškov širšega frekvenčnega spektra.

Evropski razpisi in črpanje EU-virov

Sistematično so se spremljali razpisi o možnostih pridobitev finančnih sredstev iz različnih evropskih skladov. Vzpostavljeni so bili stiki s potencialnimi partnerji na razpisih in analizirana področja v podjetju, primerna za tovrstno financiranje. Tako poteka izdelava investicijske dokumentacije in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje opreme voznih sredstev za uporabo ETSC (European Train Control Sistem) sistema na JŽI v Sloveniji in tujini.