G4-EC1 Neposredna ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost (prihodki, operativni stroški, plače in bonitete zaposlenih, plačila lastnikom kapitala, plačila državi (davki), donacije in druga vlaganja v skupnost)

Analiza uspešnosti poslovanja

Temeljni kazalniki poslovanja skupine Slovenske železnice se od leta 2012 izboljšujejo. EBIT leta 2017 (30.941 tisoč evrov) se je glede na leto 2012 povečal za 18.879 tisoč evrov, EBITDA je večji za 13.621 tisoč evrov, dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 8.617 evrov, število zaposlenih pa je bilo konec leta 2017 manjše za 763 delavcev.

Doseženi ROE leta 2017 (9,6 %), kot ključni kazalnik uspešnosti upravljanja kapitalskih naložb države, je presegel ciljno vrednost iz Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017 (8,0 %), glede na leto 2012 pa se je povečal za 7,1 odstotne točke. Pri tem so se finančne obveznosti znižale za 67,4 % oziroma s 380.299 tisoč evrov na 124.037 tisoč evrov, razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA pa se je v istem obdobju znižalo s 7,3 na 1,4.

Analiza finančnega položaja

Sredstva, kapital in viri

Sredstva skupine Slovenske železnice so konec decembra 2017 znašala 574.927 tisoč evrov in so od leta prej večja za 3,6 %.

Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo največji delež med dolgoročnimi sredstvi (78,3 %), in sicer v višini 295.956 tisoč evrov, od tega tirna vozila v višini 194.868 tisoč evrov. V primerjavi z letom prej so večja za 0,9 % oziroma 2.588 tisoč evrov.

Med kratkoročnimi sredstvi zajemajo 64,8-odstotni delež kratkoročne poslovne terjatve, ki so večje za 18.364 tisoč evrov, predvsem zaradi večjih kratkoročnih nezaračunanih prihodkov za 32.820 tisoč evrov, hkrati pa so manjše terjatve do kupcev na domačem in tujem trgu za 12.165 tisoč evrov in terjatev za davek iz dobička za 1.682 tisoč evrov.

Denarna sredstva, ki imajo 17,5-odstotni delež kratkoročnih sredstev, so manjša za 12.132 tisoč evrov. Zaloge (17,2 % kratkoročnih sredstev) so na postavkah nadomestnih delov in materiala večje zaradi zamikov pri izvedbi vzdrževalnih del.

Na višino kapitala so vplivali predvsem rezultat poslovnega leta (30.644 tisoč evrov), izplačilo deleža v dobičku za leto 2016 (3.607 tisoč evrov) in aktuarska izguba iz naslova izračuna rezervacij za odpravnine ob upokojitvi (2.387 tisoč evrov).

Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti so manjše glede na leto prej za 14.949 tisoč evrov zaradi odplačil kreditov in tečajnih razlik.

Kratkoročne poslovne obveznosti so večje za 8,2 % oziroma 6.607 tisoč evrov. Po stanju konec decembra 2017 se tretjina kratkoročnih poslovnih obveznosti nanaša na obveznosti do dobaviteljev (29.368 tisoč evrov), četrtina na obveznosti do zaposlenih 21.530 tisoč evrov, šestina pa so pasivne časovne razmejitve (14.446 tisoč evrov) – večina vnaprej vračunani stroški.

Financiranje dolgoročnih naložb

Stopnja zadolženosti, izražena z razmerjem med neto dolgom in materialnimi sredstvi, konec leta 2017 znaša 13,4 % in je manjša kot konec leta 2016 (17,3 %).

Konec leta 2017 je obratni kapital pozitiven v višini 97.203 tisoč evrov in je za 4.574 tisoč evrov večji glede na konec leta 2016, in sicer zaradi povečanja vrednosti osnovnih sredstev za 8.274 tisoč evrov in kapitala za 24.747 tisoč evrov ter zmanjšanja neto dolgoročnih obveznosti za 11.899 tisoč evrov. O financiranju pove tudi razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, ki konec leta 2017 znaša 1,975, konec leta 2016 pa 1,983.

Denarni tokovi

Skupina Slovenske železnice je leta 2017 ustvarila pozitiven denarni tok pri poslovanju v višini 42.166 tisoč evrov, od tega sta pozitivno vplivala čisti poslovni izid (30.644 tisoč evrov) in prilagoditev (27.648 tisoč evrov) predvsem za amortizacijo, negativno pa spremembe čistih obratnih sredstev v višini 13.233 tisoč evrov (od tega povečanje zalog za 3.624 tisoč evrov, poslovnih terjatev za 18.844 tisoč evrov in povečanje poslovnih obveznosti za 7.916 tisoč evrov). Denarni tok pri naložbenju je negativen v višini 38.228 tisoč evrov, zaradi izdatkov pri naložbenju v višini 45.449 tisoč evrov (večina pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev) ter prejemkov pri naložbenju v višini 7.221 tisoč (večina od odtujitve finančnih naložb − garancije pri SŽ–Železniškem gradbenem podjetju, d. d., in depoziti za zavarovanje izvedenih finančnih instrumentov pri Slovenskih železnicah, d. o. o.).

Denarni tok pri financiranju je negativen v višini 16.073 tisoč evrov, zaradi izdatkov pri financiranju v višini 44.073 tisoč evrov (odplačilo finančnih obveznosti 40.464 tisoč evrov in izplačilo dividend in deležev v dobičku v višini 3.608 tisoč evrov) ter prejemkov pri financiranju v višini 28.000 tisoč evrov.

Stanje denarnih sredstev se je zmanjšalo z 46.642 tisoč evrov na 34.510 tisoč evrov.

Poslovnoizidna uspešnost poslovanja po posameznih družbah/dejavnostih

 

Zbir izkazov finančnega položaja podjetij v skupini na dan 31. 12. 2017