G4-9 Velikost organizacije (število zaposlenih, število dejavnosti, prihodki od prodaje, obveznosti/kapital,
število izdelkov ali storitev)

Zaposleni

Družbeno odgovorno ravnanje Slovenskih železnic se začne pri ustvarjanju stabilnega in varnega delovnega okolja za svoje zaposlene. Na teh temeljih tako v skupini Slovenske železnice omogočamo razvoj, izobraževanje, skrb za nasledstvo ključnih kadrov kot faktor upravljanja tveganja in možnosti napredovanja zaposlenih.

Kadrovsko prestrukturiranje leta 2017

Leta 2017 smo v podjetjih skupine Slovenske železnice nadaljevali izvajanje kadrovskega prestrukturiranja v povezavi z optimiziranjem procesov dela.

Do konca leta 2017 smo v skupini Slovenske železnice zmanjšali število zaposlenih za 1,9 %. Nastali kadrovski primanjkljaj smo nadomestili na naslednje načine:

  • optimizirali smo delovne procese tako, da smo z manj zaposlenih zagotovili enako oziroma višjo raven opravljenih storitev;
  • s pomočjo postopkov interne mobilnosti delavcev smo zaposlenim zagotovili možnosti za vertikalno napredovanje in izpolnjevanje njihovih poklicnih ambicij;
  • glede na to, da so najobsežnejše kadrovske vrzeli nastale pri zagotavljanju ustreznega števila izvajalcev na izvršilnih in operativnih delovnih mestih, je bil izveden večji obseg izobraževanj za pridobivanje usposobljenosti za delo na izvršilnih in operativnih delovnih mestih;
  • kadar med že zaposlenimi delavci v skupini Slovenske železnice ni bilo mogoče najti primernih kandidatov za kritje kadrovskega primanjkljaja, smo izvedli postopke zunanje zaposlitve delavcev. Tako nam je uspelo pridobiti ustrezno usposobljen kader (na različnih izobrazbeni ravni – od premikačev do strokovnjakov za posamezna področja dela);
  • v družbi SŽ–VIT, d. o. o., se za zagotavljanje zahtevane razpoložljivosti železniškega voznega parka skupine Slovenske železnice in izvajanje poslov na prostem trgu izven sistema skupine Slovenske železnice uporablja agencijsko delo na osnovi sklenjenih pogodb izključno z družbami, registriranimi za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, skladno z ZUTD in ZRD-1. Konec leta 2017 je delo opravljalo 213 agencijskih delavcev, strošek storitev iz tega naslova je znašal 3.427 tisoč evrov, kar je 1,4 % glede na stroške dela v skupini Slovenske železnice.

Z navedenimi ukrepi nam je uspelo optimizirati skupno število zaposlenih v skupini Slovenske železnice, ti ukrepi pa prav tako pozitivno vplivajo na demografsko strukturo zaposlenih (zmanjša se povprečna starost, izboljša se raven psihofizične sposobnosti, ki je zlasti za izvršilna delovna mesta in druga operativna delovna mesta ključnega pomena).

V skupini Slovenske železnice se je leta 2017 zaposlilo 172 novih delavcev; največ v družbah SŽ–Infrastruktura, SŽ–Tovorni promet in SŽ–ŽGP.

Analiza uspešnosti poslovanja

Temeljni kazalniki poslovanja skupine Slovenske železnice se od leta 2012 izboljšujejo. EBIT leta 2017 (30.941 tisoč evrov) se je glede na leto 2012 povečal za 18.879 tisoč evrov, EBITDA je večji za 13.621 tisoč evrov, dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 8.617 evrov, število zaposlenih pa je bilo konec leta 2017 manjše za 763 delavcev.

Doseženi ROE leta 2017 (9,6 %), kot ključni kazalnik uspešnosti upravljanja kapitalskih naložb države, je presegel ciljno vrednost iz Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017 (8,0 %), glede na leto 2012 pa se je povečal za 7,1 odstotne točke. Pri tem so se finančne obveznosti znižale za 67,4 % oziroma s 380.299 tisoč evrov na 124.037 tisoč evrov, razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA pa se je v istem obdobju znižalo s 7,3 na 1,4.

Legenda kazalnikov:

Poslovni izid pred davki = EBIT + finančni izid

Čisti poslovni izid = poslovni izid pred davki − davek iz dobička

Dodana vrednost na zaposlenega = razlika med poslovnimi prihodki in vsoto stroškov blaga, materiala, storitev in drugih poslovnih odhodkov na povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur

ROE = čisti poslovni izid/povprečni kapital

ROA = čisti poslovni izid/povprečna sredstva

Neto finančne obveznosti = finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki

Analiza po dejavnostih

TOVORNI PROMET

Pregled rezultatov poslovanja Skupina SŽ–Tovorni promet

Kljub povečanju tranportnih prihodkov za 2,4 % so poslovni prihodki pod ravnijo preteklega leta za 3,4 % zaradi upada ostalih poslovnih prihodkov. Leta 2016 so bili ti višji zaradi učinka prodaje zemljišč in objektov v Mostah. Poslovni izid pred davki je zaradi pozitivnega finančnega izida za 18,9 % večji kot predhodno leto.

FERSPED

Pregled rezultatov poslovanja Fersped, d. o. o.

EBIT marža se je ob zmanjšanju prihodkov povečala zaradi povečanega deleža storitev z večjo dodano vrednostjo in hkratni optimizaciji poslovanja z učinki na zmanjševanju fiksnih stroškov.

Na znižanje kazalnika ROA je vplivala pridobitev naložbe v odvisno družbo VV-LOG, d. o. o., na znižanje kazalnika ROE pa povečanje kapitala konec leta 2017. Na povečanje kapitala je vplival čisti poslovni izid poslovnega leta.

Kljub 7,1 % manjšim prihodkom je poslovni izid iz poslovanja višji za 109,6 %. Navedeni rezultat je odraz optimizacije poslovanja, zlasti na stroškovni strani, prav tako pa tudi v povečevanju prodaje storitev z višjo dodano vrednostjo.

Glavni razlogi za upad prihodkov so zmanjševanje količin pri železniških prevozih hlodovine in bele tehnike ter nerealizirani prevozi lesnih sekancev, šote, etanola in starega železa.

POTNIŠKI PROMET

Pregled rezultatov poslovanja SŽ–Potniški promet, d. o. o.

K izboljšanju temeljnih finančnih kazalnikov poslovanja glede na leto 2016 so prispevali predvsem večji prihodki po pogodbi z vlado Republike Slovenije (nadomestila OGJS). Odhodki so večji za 1,4 % predvsem zaradi stroškov vzdrževanja voznih sredstev. V manjši meri je na izboljšanje čistega rezultata vplival tudi pozitiven finančni izid.

V skladu z Zakonom o železniškem prometu in Zakonom o preglednosti finančnih odnosov ter ločenem evidentiranju različnih dejavnosti se zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti, pri čemer so vsi prihodki in odhodki dosledno razporejeni na posamezne dejavnosti v skladu s sprejetimi Sodili za ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v družbi SŽ–Potniški promet, d. o. o. Sodila temeljijo na računovodskih načelih. Doseženi rezultati dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti so prikazani v poglavju poslovnega poročila Poslovnoizidna uspešnost po posameznih družbah/dejavnostih.

Okvir obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v voznorednem obdobju 2016/2017 z veljavnostjo od 11. decembra 2016 do 9. decembra 2017 pokriva 596 vlakovnih poti, od tega 514 v notranjem železniškem prometu in 82 vlakovnih poti na območju Republike Slovenije v čezmejnem regijskem železniškem prometu v smeri Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije.

VLEKA IN TEHNIKA

Pregled rezultatov poslovanja SŽ–VIT, d. o. o.

Poslovni prihodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali zaradi večjega obsega storitev vzdrževanja voznih sredstev ter storitev vleke za dejavnost tovornega in potniškega prometa. Prednostni cilj Vleke in tehnike, ki 89 % prihodkov realizira znotraj skupine Slovenske železnice, je redno zagotavljanje zanesljivih, kakovostnih in stroškovno učinkovitih storitev ob doseganju primernih pozitivnih rezultatov v skladu s poslovno politiko v skupini Slovenske železnice.

UPRAVLJANJE JŽI

Pregled rezultatov poslovanja SŽ–Infrastruktura, d. o. o.

V primerjavi z letom 2016 se je EBIT povečal za 6,9 %, pri čemer so se tako poslovni prihodki kot poslovni odhodki zmanjšali predvsem zaradi manjšega obsega vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi.

Družba SŽ–Infrastruktura, d. o. o., skladno z Zakonom o železniškem prometu (ZZelP), upravljavec javne železniške infrastrukture, vzdržuje javno železniško infrastrukturo, gospodari z njo in vodi železniški promet na njej. Za opravljanje vseh z varnostjo v železniškem prometu povezanih dejavnosti je izdelan sistem varnega upravljanja in pridobljeno varnostno pooblastilo, ki velja do 31. maja 2019.

V skladu z Zakonom o železniškem prometu in Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti se zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti, pri čemer so vsi prihodki in odhodki dosledno razporejeni na posamezne dejavnosti v skladu s sprejetimi Sodili za ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v družbi SŽ–Infrastruktura, d. o. o. Sodila temeljijo na računovodskih načelih. Doseženi rezultati dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti so prikazani v poglavju poslovnega poročila Poslovnoizidna uspešnost po posameznih družbah/dejavnostih.

GRADBENIŠTVO

Pregled rezultatov poslovanja skupina SŽ–Železniško gradbeno podjetje

V dejavnosti gradbeništva je bila 15-odstotna rast prihodkov, kar je manj od načrta zaradi zamika v dinamiki projektov in manjšega števila pridobljenih projektov. Poslovni odhodki so se povečali za 22,4 %, kar je rezultiralo v 5,9 odstotne točke nižji EBIT marži. Kljub pozitivnemu rezultatu finančnih gibanj je bil dosežen za 2.039 tisoč evrov manjši rezultat pred davki kot leta 2016.

PODPORNE DEJAVNOSTI

Pregled rezultatov poslovanja podpornih dejavnosti

Vse podporne dejavnosti, organizirane v obvladujoči družbi Slovenske železnice, d. o. o., skupini SŽ–ŽIP, Prometnem institutu Ljubljana, d. o. o., in v Železniški tiskarni Ljubljana, d. d., opravljajo storitve izključno ali v večini na notranjem trgu, to je za potrebe družb v skupini Slovenske železnice. Za ta del dejavnosti je glavni cilj zagotavljanje kakovostnih in stroškovno učinkovitih storitev za potrebe družb odjemalk v skupini Slovenske železnice.