G4-7  Lastništvo in pravna oblika

Temeljni podatki

Naziv družbe:

Slovenske železnice, d. o. o.

Naslov:

Kolodvorska ulica 11

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon:

+386 (01) 291 40 00

Elektronska pošta:

info@slo–zeleznice.si

Spletna stran:

www.slo–zeleznice.si

Ključni deležniki

Dejavnost Slovenskih železnic zadeva izjemno širok krog deležnikov. Logistične dejavnosti so ožilje delovanja gospodarstva pa tudi državljanov. Potniški promet zadeva praktično vsakega državljana. Upravljanje infrastrukture je temeljnega pomena za državo in številne lokalne skupnosti. Celotna dejavnost pa se prek vprašanj varnosti, okolja, mobilnosti in razvojnega potenciala Slovenije dotika delovanj mnogih deležniških skupin, tako institucionalnih kot civilnih. Slovenske železnice z vsemi ohranjajo in razvijajo konstruktivne odnose.

Zemljevid deležnikov in sodelovanje z deležniki

Odnosi s ključnimi deležniki so podrobneje razkriti v Poslovnem poročilu, poročilih po dejavnostih in po ključnih aktivnostih.

Izjava o upravljanju družbe

Točke 6.4.1, 6.7 in 6.8:

Nadzorni svet ni pripravil kompetenčnega profila za člane nadzornega sveta in nima nominacijske komisije. Družba je v 100-odstotni neposredni lasti Republike Slovenije, zato je imenovanje članov nadzornega sveta v pristojnosti ustanovitelja družbe, ki imenuje člane nadzornega sveta v skladu s predpisi in svojimi notranjimi akti.

Delovanje skupščine in njene ključne pristojnosti, opis pravic delničarjev in način uveljavljanja njihovih pravicg

Družba je ustanovljena v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo. Edini družbenik družbe je Republika Slovenija, ki ji pripada poslovni delež v celoti.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) v enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo vse najpomembnejše odločitve v družbi, določene v Zakonu o gospodarskih družbah in aktu o ustanovitvi družbe, sprejema ustanovitelj. Funkcijo ustanovitelja družbe opravlja Slovenski državni holding, d. d.

Ustanovitelj ima tako vse pristojnosti skupščine, samostojno pa odloča o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi, sprejemu letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila, če ju ni potrdil nadzorni svet družbe ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o njunem sprejemanju ustanovitelju, uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube, podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu oziroma posameznim članom teh dveh organov, vračanju naknadnih vplačil, politiki prejemkov članov poslovodstva na predlog nadzornega sveta in ob predhodnem soglasju vlade kot skupščine ustanovitelja, statusnih spremembah in prenehanju družbe, spremembah osnovnega kapitala družbe, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, razen tistih, ki jih izvoli svet delavcev, plačilu članom nadzornega sveta, imenovanju revizorja družbe na predlog nadzornega sveta, zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem in drugih zadevah v skladu z njegovimi pristojnostmi, kot izhajajo iz veljavne zakonodaje in akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Seje ustanovitelja potekajo skladno z njegovimi notranjimi akti.

Upravljanje odvisnih družb

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe imata tudi ključno vlogo pri upravljanju odvisnih družb.

Skupino Slovenske železnice poleg družbe Slovenske železnice, d. o. o., sestavljajo tudi odvisne družbe SŽ–Infrastruktura, d. o. o., SŽ–Potniški promet, d. o. o., SŽ–Tovorni promet, d. o. o., SŽ–VIT, d. o. o., SŽ–ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut Ljubljana, d. o. o., SŽ–Železniško gradbeno podjetje, d. d., SŽ–Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., in Fersped, d. o. o., v katerih ima družba Slovenske železnice, d. o. o., stoodstotni ali večinski delež, ter odvisne družbe, v katerih imajo navedene odvisne družbe stoodstotni ali večinski delež.

Ta podjetja zagotavljajo vzdrževanje javne železniške infrastrukture in upravljanje z njo, vodenje železniškega prometa, prevažanje potnikov in blaga po javni železniški infrastrukturi, vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost kot temeljne dejavnosti ter druge storitve in spremljajoče in dopolnilne dejavnosti, potrebne za nemoteno in/ali kakovostno opravljanje temeljnih dejavnosti.