G4-4 Primarne blagovne znamke, izdelki in storitve

Temeljni podatki

Analiza po dejavnostih

TOVORNI PROMET

Pregled rezultatov poslovanja Skupina SŽ–Tovorni promet

Kljub povečanju tranportnih prihodkov za 2,4 % so poslovni prihodki pod ravnijo preteklega leta za 3,4 % zaradi upada ostalih poslovnih prihodkov. Leta 2016 so bili ti višji zaradi učinka prodaje zemljišč in objektov v Mostah. Poslovni izid pred davki je zaradi pozitivnega finančnega izida za 18,9 % večji kot predhodno leto.

FERSPED

Pregled rezultatov poslovanja Fersped, d. o. o.

EBIT marža se je ob zmanjšanju prihodkov povečala zaradi povečanega deleža storitev z večjo dodano vrednostjo in hkratni optimizaciji poslovanja z učinki na zmanjševanju fiksnih stroškov.

Na znižanje kazalnika ROA je vplivala pridobitev naložbe v odvisno družbo VV-LOG, d. o. o., na znižanje kazalnika ROE pa povečanje kapitala konec leta 2017. Na povečanje kapitala je vplival čisti poslovni izid poslovnega leta.

Kljub 7,1 % manjšim prihodkom je poslovni izid iz poslovanja višji za 109,6 %. Navedeni rezultat je odraz optimizacije poslovanja, zlasti na stroškovni strani, prav tako pa tudi v povečevanju prodaje storitev z višjo dodano vrednostjo.

Glavni razlogi za upad prihodkov so zmanjševanje količin pri železniških prevozih hlodovine in bele tehnike ter nerealizirani prevozi lesnih sekancev, šote, etanola in starega železa.

POTNIŠKI PROMET

Pregled rezultatov poslovanja SŽ–Potniški promet, d. o. o.

K izboljšanju temeljnih finančnih kazalnikov poslovanja glede na leto 2016 so prispevali predvsem večji prihodki po pogodbi z vlado Republike Slovenije (nadomestila OGJS). Odhodki so večji za 1,4 % predvsem zaradi stroškov vzdrževanja voznih sredstev. V manjši meri je na izboljšanje čistega rezultata vplival tudi pozitiven finančni izid.

V skladu z Zakonom o železniškem prometu in Zakonom o preglednosti finančnih odnosov ter ločenem evidentiranju različnih dejavnosti se zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti, pri čemer so vsi prihodki in odhodki dosledno razporejeni na posamezne dejavnosti v skladu s sprejetimi Sodili za ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v družbi SŽ–Potniški promet, d. o. o. Sodila temeljijo na računovodskih načelih. Doseženi rezultati dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti so prikazani v poglavju poslovnega poročila Poslovnoizidna uspešnost po posameznih družbah/dejavnostih.

Okvir obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v voznorednem obdobju 2016/2017 z veljavnostjo od 11. decembra 2016 do 9. decembra 2017 pokriva 596 vlakovnih poti, od tega 514 v notranjem železniškem prometu in 82 vlakovnih poti na območju Republike Slovenije v čezmejnem regijskem železniškem prometu v smeri Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije.

VLEKA IN TEHNIKA

Pregled rezultatov poslovanja SŽ–VIT, d. o. o.

Poslovni prihodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali zaradi večjega obsega storitev vzdrževanja voznih sredstev ter storitev vleke za dejavnost tovornega in potniškega prometa. Prednostni cilj Vleke in tehnike, ki 89 % prihodkov realizira znotraj skupine Slovenske železnice, je redno zagotavljanje zanesljivih, kakovostnih in stroškovno učinkovitih storitev ob doseganju primernih pozitivnih rezultatov v skladu s poslovno politiko v skupini Slovenske železnice.

UPRAVLJANJE JŽI

Pregled rezultatov poslovanja SŽ–Infrastruktura, d. o. o.

V primerjavi z letom 2016 se je EBIT povečal za 6,9 %, pri čemer so se tako poslovni prihodki kot poslovni odhodki zmanjšali predvsem zaradi manjšega obsega vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi.

Družba SŽ–Infrastruktura, d. o. o., skladno z Zakonom o železniškem prometu (ZZelP), upravljavec javne železniške infrastrukture, vzdržuje javno železniško infrastrukturo, gospodari z njo in vodi železniški promet na njej. Za opravljanje vseh z varnostjo v železniškem prometu povezanih dejavnosti je izdelan sistem varnega upravljanja in pridobljeno varnostno pooblastilo, ki velja do 31. maja 2019.

V skladu z Zakonom o železniškem prometu in Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti se zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti, pri čemer so vsi prihodki in odhodki dosledno razporejeni na posamezne dejavnosti v skladu s sprejetimi Sodili za ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v družbi SŽ–Infrastruktura, d. o. o. Sodila temeljijo na računovodskih načelih. Doseženi rezultati dejavnosti OGJS in drugih dejavnosti so prikazani v poglavju poslovnega poročila Poslovnoizidna uspešnost po posameznih družbah/dejavnostih.

GRADBENIŠTVO

Pregled rezultatov poslovanja skupina SŽ–Železniško gradbeno podjetje

V dejavnosti gradbeništva je bila 15-odstotna rast prihodkov, kar je manj od načrta zaradi zamika v dinamiki projektov in manjšega števila pridobljenih projektov. Poslovni odhodki so se povečali za 22,4 %, kar je rezultiralo v 5,9 odstotne točke nižji EBIT marži. Kljub pozitivnemu rezultatu finančnih gibanj je bil dosežen za 2.039 tisoč evrov manjši rezultat pred davki kot leta 2016.

PODPORNE DEJAVNOSTI

Pregled rezultatov poslovanja podpornih dejavnosti

Vse podporne dejavnosti, organizirane v obvladujoči družbi Slovenske železnice, d. o. o., skupini SŽ–ŽIP, Prometnem institutu Ljubljana, d. o. o., in v Železniški tiskarni Ljubljana, d. d., opravljajo storitve izključno ali v večini na notranjem trgu, to je za potrebe družb v skupini Slovenske železnice. Za ta del dejavnosti je glavni cilj zagotavljanje kakovostnih in stroškovno učinkovitih storitev za potrebe družb odjemalk v skupini Slovenske železnice.

Poslovni model in razvojne usmeritve

Strateške dejavnosti skupine Slovenske železnice

Logistika in mobilnost

Tovorni promet: prevoz tovora (konvencionalni, kombinirani transport), logistika (špedicija, tovorni terminali in distribucija).

Potniški promet: železniški potniški promet, avtobusni prevoz.

Poslovni model in razvojne usmeritve 22 O Slovenskih železnicah

Vleka in tehnika: vleka, pregledi in vzdrževanje železniških vozil.

Upravljanje JŽI (javna železniška infrastruktura)/IJPP (integrirani javni potniški promet): vzdrževanje infrastrukture, vodenje železniškega prometa, upravljanje IJPP.

Gradbeništvo: inženiring, obnove in novogradnje železniške infrastrukture.

Podporne dejavnosti strateškim dejavnostim: podporne poslovne storitve, upravljanje nepremičnin, vzdrževanje objektov, čiščenje, varovanje, tiskanje, raziskave in razvoj.