G4-38 Sestava najvišjega organa upravljanja in komisij

Izjava o upravljanju družbe

Nadzorni svet

Točka 6.1:

Nadzorni svet ni formalno razvil načrta nasledstva za člane poslovodstva, je pa o njegovi vzpostavitvi začel razpravo. Morebitni načrt nasledstva bo upošteval zlasti status ter s predpisi in aktom o ustanovitvi določene naloge družbe.

Točka 6.1.1:

Poslovodstvo v poslovnem letu 2017 ni imelo uravnotežene sestave glede zastopanosti spolov. Na funkcijo delavske direktorice družbe Slovenske železnice, d. o. o., je bila 21. marca 2018 imenovana Nina Avbelj Lekić, s čimer je navedeno priporočilo upoštevano.

Točka 6.1.5:

V aktu o ustanovitvi ali sklepu nadzornega sveta ni določeno obvezno soglasje nadzornega sveta k ustanavljanju ali zapiranju podružnic. Soglasje k pridobivanju, odtujevanju ali zaprtju pomembnih delov podjetja ali obrata je določeno posredno pri obveznosti pridobitve drugih soglasij (k statusnim ali kapitalskim spremembam v družbi). Podelitev prokure je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah v pristojnosti ustanovitelja.

Točka 6.4:

V nadzorni svet so izvoljeni člani, ki s svojo raznolikostjo dosegajo, da ta kot celota vsebuje potrebno znanje, veščine in izkušnje za nadzor ter spremljanje poslov družbe, vendar pa nima uravnotežene sestave glede zastopanosti spolov in mednarodne sestave. Raznoliko spolno sestavo je nadzorni svet upošteval pri sestavi revizijske komisije, v katero je vključena tudi zunanja članica.

Točke 6.4.1, 6.7g in 6.8:

Nadzorni svet ni pripravil kompetenčnega profila za člane nadzornega sveta in nima nominacijske komisije. Družba je v 100-odstotni neposredni lasti Republike Slovenije, zato je imenovanje članov nadzornega sveta v pristojnosti ustanovitelja družbe, ki imenuje člane nadzornega sveta v skladu s predpisi in svojimi notranjimi akti.

Točka 6.12.1:

Nadzorni svet družbe ni oblikoval podrobnega akcijskega načrta za izboljšanje svojega delovanja, je pa izdelal samooceno in pripravil nabor ukrepov za dodatno izboljšanje svojega delovanja.

Sestava in delovanje organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij

Družbo upravlja ustanovitelj neposredno in prek organov družbe, to sta nadzorni svet in poslovodstvo (dvotirni sistem upravljanja). Pristojnosti organov družbe opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah in na njegovi podlagi sprejeti Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., Poslovnik o delu nadzornega sveta in Poslovnik o delu poslovodstva.

Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., sestavlja šest članov. Štiri imenuje ustanovitelj, dva pa svet delavcev.

Delovanje nadzornega sveta

Pravna podlaga za delovanje nadzornega sveta so Zakon o gospodarskih družbah, Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., Poslovnik o delu nadzornega sveta, Poslovnik o delu in nagrajevanju komisij nadzornega sveta ter Poslovnik o delu revizijske komisije nadzornega sveta.

Nadzorni svet izvaja svoje pristojnosti ter opravlja svoje naloge na sejah in prek komisij nadzornega sveta.

Najpomembnejše pristojnosti nadzornega sveta so nadzor vodenja poslov družbe Slovenske železnice, d. o. o., pregledovanje in preverjanje knjig in dokumentacije družbe, njene blagajne, shranjenih vrednostnih papirjev in zalog blaga ter drugih stvari, nadzorovanje delovanja koncerna slovenskih železniških družb in izvajanje sprejetega letnega in strateškega načrta na podlagi poročil poslovodstva, preverjanje in potrjevanje letnega poročila in preverjanje predloga za uporabo bilančnega dobička, imenovanje in odpoklic poslovodstva družbe Slovenske železnice, d. o. o., imenovanje delavskega direktorja v poslovodstvo družbe in odpoklic le-tega na predlog sveta delavcev, imenovanje revizijske komisije in drugih komisij nadzornega sveta, sklepanje pogodb o zaposlitvi s člani poslovodstva, predlaganje ustanovitelju sprejem sklepov iz njegove pristojnosti, sprejemanje poslovnika o delu nadzornega sveta, nadziranje primernosti postopkov in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol in notranje revizije ter dajanje soglasij k poslovnemu načrtu koncerna slovenskih železniških družb, strateškemu poslovnemu načrtu koncerna slovenskih železniških družb, nakupu ali prodaji kapitalskih naložb in nepremičnin nad zneskom, določenim z aktom o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., k najemanju kreditov ali posojil ter dajanju garancij in poroštev nad vrednostjo, določeno v aktu o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., k investicijam in dezinvesticijam, ki niso vsebovane v letnem načrtu družbe ali strateškem poslovnem načrtu koncerna slovenskih železniških družb nad zneskom, določenim z aktom o ustanovitvi, k odločanju o statusni ali kapitalski spremembi na skupščini odvisne družbe, k pravilom in elementom za sklepanje individualnih pogodb o zaposlitvi vodstvenih in drugih delavcev Slovenskih železnic in v koncernu slovenskih železniških družb, imenovanju in razrešitvi poslovodij odvisnih družb, imenovanju in odpoklicu vodje službe notranje revizije in letnemu programu dela te službe in soglasje k poslovniku o delu poslovodstva.

Nadzorni svet odloča in daje soglasje tudi v drugih zadevah, določenih v 15. členu veljavnega Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Komisije nadzornega sveta

Leta 2017 sta v okviru nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., delovali revizijska in kadrovska komisija.

Revizijska komisija ima pristojnosti določene v 280. členu Zakona o gospodarskih družbah in v Poslovniku o delu revizijske komisije. Revizijska komisija deluje v sestavi: Mitja Križaj (predsednik), Aleksander Nagode, Silvo Berdajs in Barbara Nose (zunanja članica revizijske komisije). Leta 2017 je imela revizijska komisija nadzornega sveta devet rednih in dve dopisni seji, na katerih so bile obravnavane zadeve iz njene pristojnosti.

Kadrovska komisijo sestavljajo: Jože Oberstar (predsednik), Bojan Brank in Jože Pavšek.

Kadrovska komisija je imela leta 2017 šest sej. Najpomembnejše zadeve, ki jih je obravnavala, so se nanašale na pristojnosti nadzornega sveta k podajanju soglasij k imenovanju direktorjev odvisnih družb ter sprejemanju spremembe pravil in elementov za sklepanje individualnih pogodb ter na merila uspešnosti za določitev spremenljivega prejemka za leto 2017.