G4-29 Datum zadnjega predhodnega poročila

Pomembnejši dogodki leta 2017

Julij

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., je potrdil revidirano Letno poročilo družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2016.