G4-28 Obdobje poročanja

O stanju in razvoju korporativnega poročanja Slovenskih železnic

V skladu z načeli trajnostnega poročanja kot posledice vedno bolj poglobljenega razumevanja vpliva nefinančnih dejavnikov na daljnoročni pa tudi kratkoročni poslovni uspeh skupine Slovenske železnice z letnim poročilom za leto 2017 nadgrajujemo poročanje predvsem z uskladitvijo s smernicami trajnostnega poročanja Global Reporting Initiative GRI G4. Pomembne vsebine in razkritja, ki smo jih v sklopu poročanja po GRI G4 dodali, so:

  • odnosi z deležniki, kjer prikazujemo zemljevid deležnikov, obliko sodelovanja in ključne teme, relevantne za posamezne deležnike,
  • enoten in bolj pregleden prikaz konkurenčnega okolja, dosežkov, tveganj in priložnosti po dejavnostih.

Poročilo zajema obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2017.

Uveljavljanje trajnostnega poročanja je proces. Dejstvo je, da je delovanje Slovenskih železnic trajnostno. To ne dokazuje samo starost organizacije, ampak tudi poslovni in finančni rezultati zadnjih let. Dejstvo pa je tudi, da v izjemno hitro spreminjajočem se okolju, predvsem tudi na področju mobilnosti, prinaša vsem železnicam in tudi slovenskim več izzivov kot kdajkoli v preteklosti. Metode trajnostnega poročanja zato Slovenske železnice jemljejo kot pomoč pri identifikaciji novih kazalnikov in vzvodov za prilagajanje spremembam oziroma izkoriščanje sprememb v funkciji razvoja.

To poročilo je korak v razvoju korporativnega poročanja. Nadaljnji razvoj bo sledil sprejetim in uveljavljenim okvirjem uvajanja celovitega razmišljanja in celovitega poročanja.