G4-17  Seznam subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze

Izjava o upravljanju družbe

Ker so Slovenske železnice, d. o. o., na podlagi zahtevanega popravljalnega ukrepa Računskega sodišča 31. decembra 2011 odpravile izkazovanje dolgoročne finančne naložbe v SŽ–Železniški zdravstveni dom (naložba v delnice ali deleže) ter začasno izkazale finančno terjatev iz tega naslova, je SŽ–Železniški zdravstveni dom izvzet iz konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Slovenske železnice.g

Odvisne družbe, ki so v 100 odstotni lasti ustanovitelja, upravlja ustanovitelj (družba Slovenske železnice, d. o. o.) neposredno in prek poslovodstva družbe, razen v družbi SŽ–Infrastruktura, d. o. o., v kateri je v skladu z Zakonom o železniškem prometu ustanovljen tričlanski nadzorni svet. Družbo SŽ–Železniško gradbeno podjetje, d. d., in družbo SŽ–Železniška tiskarna, d. d., upravlja uprava in nadzira nadzorni svet družbe.

Ustanovitelj ima v zgoraj navedenih odvisnih družbah, ki nimajo nadzornega sveta, vlogo in vse pristojnosti skupščine, samostojno pa odloča predvsem o:

  • spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi;
  • uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube;
  • podelitvi razrešnice poslovodstvu oziroma posameznim članom poslovodstva;
  • spremembah osnovnega kapitala;
  • imenovanju in razrešitvi članov poslovodstva;
  • imenovanju revizorja.

Pogodbe o obvladovanju

S pogodbo o obvladovanju so določeni pogoji in način vodenja poslov v pogodbenem koncernu ter druge medsebojne pravice in obveznosti družbe Slovenske železnice, d. o. o., kot obvladujoče družbe in odvisnih družb. S pogodbo odvisna družba podredi vodenje in upravljanje družbe družbi Slovenske železnice, d. o. o., kot obvladujoči družbi. Pogodbe o obvladovanju so sklenjene z odvisnimi družbami SŽ–Infrastruktura, d. o. o., SŽ–Potniški promet, d. o. o., SŽ–Tovorni promet, d. o. o., SŽ–VIT, d. o. o., SŽ–ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut Ljubljana, d. o. o., in Fersped, d. o. o.

S pogodbo o obvladovanju je družba Slovenske železnice, d. o. o., kot obvladujoča družba v pogodbenem koncernu pridobila pravico do dajanja navodil odvisni družbi za vodenje poslov ter izvajanje neposrednega nadzora nad odvisno družbo, hkrati pa ima obveznost kritja njene izgube.

Namen sklenitve pogodb je zagotoviti učinkovito poslovno odločanje za doseganje čim boljših poslovnih rezultatov vseh družb v skupini Slovenske železnice in vsake družbe posebej ter na podlagi tega povezati kapitalsko povezane družbe v pogodbeni koncern.

Kljub temu pa so ne glede na dejstvo, da gre za pogodbeni koncern, odvisne družbe samostojne pravne osebe, ki odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Medsebojna razmerja med obvladujočo družbo in odvisnimi družbami ter med posameznimi odvisnimi družbami so poleg ureditve v aktih o ustanovitvi in pogodb o obvladovanju urejena tudi v posebnih pogodbah o izvajanju storitev (Service level agreement − SLA).