G4-16 Članstvo v organizacijah

Sodelovanje v mednarodnem 126 prostoru

Slovenske železnice se dejavno vključujejo v mednarodno okolje, v katerem sodelujejo z mednarodnimi železniškimi organizacijami in združenji ter evropskimi železniškimi podjetji. V sodelovanju z organizacijami železniškega sektorja posredujejo stališča in predloge za sooblikovanje skupne evropske železniške politike ter tako pripomorejo k nadaljnjemu razvoju in učinkovitemu delovanju enotnega evropskega železniškega območja.

Skupnost CER

Vključevanje v oblikovanje prometne politike EU

Skupnost evropskih železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture CER s sedežem v Bruslju je tudi leta 2017 pozorno spremljala dogajanje na področju prometne politike Evropske unije, še posebno na področju železniškega sektorja. Skupnost CER zastopa interese svojih članov na evropski ravni v odnosu do treh glavnih institucij Evropske unije, ki sodelujejo pri sprejemanju zakonodaje (Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija). Prizadeva si za izboljšanje političnega in regulativnega okvira ter s tem za izboljšanje poslovnega okolja za svoje člane.

Leta 2017 je skupnost CER veliko truda namenila delu na izvajanju tehničnega stebra 4. železniškega svežnja, ki je bil potrjen leta 2016, in zajema posodobitev treh pomembnih aktov veljavne zakonodaje. Namen sprememb je odpraviti preostale upravne in tehnične ovire pri vzpostavljanju enotnega evropskega železniškega območja ter s tem spodbuditi boljše storitve za potnike in blago. Načrtovano je, da bi države članice posodobljeni direktivi o interoperabilnosti in varnosti v nacionalno zakonodajo prenesle do junija 2019.

Maja 2017 je Evropska komisija objavila zakonodajni sveženj, imenovan Evropa v gibanju, ki obsega ukrepe za čisto, konkurenčno in povezano mobilnost. Gre za širok nabor pobud, ki bodo izboljšale varnost v prometu, spodbujale bolj pošteno cestninjenje, zmanjšale emisije CO2, onesnaževanje zraka in prometne zamaške, zmanjšale upravne ovire za podjetja, dolgoročne koristi teh ukrepov pa bodo segale tudi daleč izven prometnega sektorja. Prvi sklop osmih zakonodajnih pobud je sicer bolj usmerjen v cestni promet, vključuje pa tudi predlog za revizijo direktive o evrovinjeti. Pri tem predlogu ima aktivno vlogo tudi skupnost CER, saj si prizadeva za enakovredne pogoje med cestnim in železniškim prometom pri zaračunavanju pristojbin za uporabo infrastrukture ter internalizaciji zunanjih stroškov.

Oblikovanje finančnega okvira Evropske unije od leta 2021

Skupnost CER se je skupaj s številnimi drugimi predstavniškimi organizacijami železniškega sektorja vključila tudi v razpravo o prihodnjem večletnem finančnem okviru Evropske unije, ki se bo začel leta 2021, Evropska komisija pa bo predlog o tem objavila v prvi polovici leta 2018. Organizacije železniškega sektorja zagovarjajo močan proračunski okvir, namenjen prometu, še posebej železniškemu, kar bi omogočilo nadaljevanje pomembnih naložb v železniško infrastrukturo, vozni park, tehnologijo, raziskave in inovacije. Pozivajo tudi k nadaljevanju financiranja projektov z nepovratnimi sredstvi Evropske unije, kar omogoča Instrument za povezovanje Evrope (CEF).

Razprave s potrošniškimi združenji

Na področju železniškega potniškega prometa je skupnost CER sodelovala v pomembnih razpravah s predstavniki združenj potrošnikov. V središču razprav sta bila predlog za prenovitev Uredbe 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu in predlog o Evropskem aktu o dostopnosti. Železniški sektor je zavezan doseganju visoke ravni zadovoljstva potnikov, zato si skupnost CER prizadeva, da vsaka politična pobuda prevoznikom v železniškem prometu omogoča nadaljevanje dobrega dela na tem področju.

Opredelitev prednostnih nalog evropskega železniškega sektorja

Skupnost CER je opredelila tudi nekaj prednostnih nalog evropskega železniškega sektorja v kratkoročnem obdobju 2018–2019: izvedba tehničnega stebra četrtega železniškega svežnja, izboljšanje sodelovanja pri izdajanju vozovnic in izmenjavi podatkov, inovacije in digitalizacija, vključno s sistemi signalizacije prihodnje generacije in samodejno vožnjo vlakov, krepitev razvoja koridorjev konkurenčnega železniškega tovornega prometa, izboljšanje pogojev za bolj pošteno intermodalno konkurenco.

UIC: Standardizacija, digitalizacija varnost in mednarodni koridorji

Mednarodna železniška zveza UIC, s sedežem v Parizu, katere glavna poslanstva so spodbujanje in podpiranje železniškega prometa, trajnostni razvoj, interoperabilnost, oblikovanje novih tehničnih standardov, razvoj in pospeševanje vseh oblik mednarodnega sodelovanja med člani ter oblikovanje novih načinov za spodbujanje uspešnosti železniškega prometa v tehničnem in okoljevarstvenem smislu, je leta 2017 poseben poudarek namenila področjem standardizacije, digitalizacije, varnosti in mednarodnih koridorjev. V sodelovanju s svojimi člani je zveza UIC tudi leta 2017 organizirala številne večje konference in delavnice.

Člani, med katerimi so tudi Slovenske železnice, v okviru forumov in platform zveze UIC sodelujejo v številnih delovnih skupinah strokovnjakov z vseh področij železniškega prometa. Skupaj s tehničnimi oddelki na sedežu zveze UIC izvajajo številne projekte v okviru zveze in tudi širše, v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 in tehnološke pobude Shif2Rail.

Osrednja dejavnost zveze UIC je področje standardizacije, ki jo zveza izvaja v korist svojih članov, vključuje pa predvsem pripravo in objavo mednarodnih železniških rešitev IRS ter upravljanje obstoječega portfelja tehničnih gradiv. Leta 2017 je zveza UIC začela načrtovati optimiziranje svoje vloge pri razvoju standardov in rešitev za železniško skupnost. Z razvojem procesov standardizacije se bodo močno izboljšale kakovost, ustreznost in učinkovitost priprave ter objave tehnične dokumentacije na zvezi UIC.

Na področju digitalizacije je zveza UIC s svojo platformo za digitalizacijo izvajala številne globalne dejavnosti na ključnih področjih v zvezi z varnostjo storitev in produktivnostjo. Različne delavnice so pokazale interes digitalnega ekosistema za železniško panogo, ki se mora odpreti in izboljšati odzivnost, ustvarjalnost ter pridobiti sredstva iz različnih start-up podjetij in inkubatorjev.

CIT: Implementacija elektronskih prevoznih dokumentov

Slovenske železnice so med drugim tudi članice Mednarodnega transportnega odbora CIT, katerega osnovno poslanstvo je praktična aplikacija Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF). Leta 2017 so bile dejavnosti odbora CIT osredotočene na praktično implementacijo elektronskih prevoznih dokumentov in drugih produktov CIT ter na izdelavo pravnega pojasnila za pravno priznavanje digitalnih prevoznih dokumentov pred nacionalnimi sodišči in drugimi nacionalnimi pravnimi organi. Odbor CIT je izdelal tudi smernice oziroma pregled dolžnosti o varstvu zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov, ki se jih uporablja v mednarodnem železniškem prometu. Slovenske železnice se aktivno odzivajo na pobude odbora CIT ter spremljajo razvoj in spremembe dokumentov CIT.

G4: Sodelovanje v platformi za izmenjavo mnenj in izkušenj

Aktivno vlogo imajo Slovenske železnice tudi v skupini G4, ki deluje kot regionalno interesno združenje zveze UIC in skupnosti CER za območje Podonavja in Jadrana ter služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj. Skupina združuje železniška prevozna podjetja in upravljavce infrastrukture iz Slovenije, Avstrije, Slovaške, Madžarske, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

Na rednem letnem sestanku, ki je novembra potekal na Dunaju, so se generalni direktorji članic skupine G4 dogovorili še za tesnejše sodelovanje in povezovanje pri razvoju železnic in železniškega prometa v regiji. Prometni institut Ljubljana je predstavil iniciativo SEESARI, katere glavni namen je povezovanje zainteresiranih deležnikov s področja železnic ter prepoznavanje inovativnih rešitev in projektov, ki bodo prispevali k podpori in razvoju železnic v Jugovzhodni Evropi ter tudi k širšemu evropskemu železniškemu sistemu.

Sodelovanja s tujimi delegacijami in veleposlaništvi

Med odmevnejše obiske vodstev tujih železniških uprav leta 2017 štejemo obisk delegacije Železnic Republike Srbske, ki so pred zahtevno nalogo preoblikovanja podjetja, zato pri tem zbirajo izkušnje drugih železniških podjetij.

Slovenske železnice so novembra v sodelovanju z veleposlaništvom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske pripravile Britanski dan, na katerem so se predstavniki družb iz skupine Slovenske železnice srečali s predstavniki desetih britanskih podjetij, ki poslujejo v železniškem in logističnem sektorju. Tovrstni dogodki omogočajo mednarodno poslovno sodelovanje in možnosti nadaljnjega razvijanja storitev v železniškem sektorju.