G4-10 Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu

V skladu z našimi pravilniki podatkov o zaposlenih po vrsti pogodbe in regiji ne razkrivamo.

Zaposleni

Struktura zaposlenih po posameznih družbah v skupini Slovenske železnice

Skupno število zaposlenih v skupini Slovenske železnice konec leta 2017 je bilo 7.416, kar je 143 zaposlenih manj kot leta 2016. Zmanjševanje zaposlenih je posledica pospešenega upokojevanja in optimizacije procesov dela.

Povprečna starost zaposlenih v skupini Slovenske železnice je bila na dan 31. decembra 2017 46,8 leta.

Ker zaposlujemo predvsem delavce v proizvodnih dejavnostih, kjer se zahtevata ustrezna zdravstvena sposobnost in dobra psihofizična kondicija, pri novozaposlenih leta 2017 prevladujejo mlajši delavci – 64 % novozaposlenih delavcev je mlajših od 34 let.

Struktura vodilnih delavcev po spolu je opisana pri rubriki struktura zaposlenih po starosti. Glede starostne strukture vodilnih delavcev ugotavljamo, da delež vodilnih delavcev sorazmerno s starostjo narašča, podobno kot delež vseh delavcev. Največ vodilnih delavcev, tako moških kot žensk, je starih od 50 do 59 let.

V skupini Slovenske železnice skladno z določbami delovnopravne zakonodaje uresničujemo načelo enakega obravnavanje vseh delavcev.

Skladno z dejavnostmi posameznih družb v skupini Slovenske železnice je struktura zaposlenih po spolu odločno v prid moških (delež moških je dobrih 82 %). Delež žensk prevladuje le v družbah Slovenske železnice, d. o. o., in SŽ–Železniška tiskarna, d. d. Kljub temu pa ugotavljamo, da je na vodstvenih delovnih mestih v skupini Slovenske železnice žensk kar 23,9 % (v družbi Slovenske železnice, d. o. o., 38 %), kar je glede na delež vseh zaposlenih žensk in glede na specifične dejavnosti družb v skupini Slovenske železnice pomemben napredek. V skupini Slovenske železnice skladno z določbami delovnopravne zakonodaje in predpisi o enakih možnostih žensk in moških izvajamo načelo enakega plačila za vse delavce.

V skupini Slovenske železnice se je leta 2017 zaposlilo 172 novih delavcev; največ v družbah SŽ–Infrastruktura, SŽ–Tovorni promet in SŽ–ŽGP. 64 % vseh novozaposlenih delavcev je zasedlo delovna mesta, na katerih se zahteva izobrazba od nižje poklicne izobrazbe (III. raven) do srednješolske izobrazbe (V. raven).