G4-1  Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja za organizacijo in o strategiji obravnavanja trajnostnega razvoja

Nagovor generalnega direktorja

Spoštovani!

Dejavnost skupine Slovenskih železnic je izjemno široka. Ne brez razloga. Mnoge na videz manj pomembne dejavnosti omogočajo trajnejšo rast naših osnovnih dejavnosti tovornega prometa in logistike, potniškega prometa in infrastrukture, podobno kot nefinančni dejavniki omogočajo dobre finančne rezultate. Letno poročilo, ki je pred vami, je prikaz te širine in tudi vedno močnejšega zavedanja vpliva mnogih dejavnikov, ki se navsezadnje kažejo »pod črto«. To poročilo obširno poroča o pomembnih podrobnostih poslovanja leta 2017, sam pa bi želel v tem uvodu poudariti samo res najpomembnejše.

Pod črto: uspelo nam je!  

Poslovno leto 2017 je ob ambiciozno zastavljenih ciljih za Slovenske železnice potekalo nadvse dinamično, a nad pričakovanji. Ne glede na mnoge negativne dejavnike, ki so ogrožali marsikaterega od zastavljenih ciljev, nam je uspelo zadržati pozitivni trend temeljnih kazalnikov uspešnosti poslovanja, dosegli pa smo nekaj pomembnih premikov pri uresničevanju sistemskih in lastnih ukrepov, ki smo si jih zastavili v strateškem poslovnem načrtu skupine Slovenske železnice 2016–2020.

Pomembno smo izboljšali uspešnost poslovanja. V dejavnosti tovornega prometa smo z rekordnim obsegom prepeljanega tovora 20,9 milijona ton dosežke iz predhodnega leta presegli za 8,9 %. Končujemo presojo glede izbora strateškega partnerja tovornega prometa, z nakupom logističnega podjetja pa smo začeli uresničevati strategijo krepitve logistične dejavnosti. Z vlado Republike Slovenije smo podpisali dolgoročno pogodbo o financiranju storitev javnega železniškega potniškega prometa, začeli smo uresničevati strategijo digitalizacije in investicije v prenovo voznega parka.

Boljši produktivnost in poslovna uspešnost

V skupini Slovenske železnice se temeljni kazalniki poslovanja od leta 2012 izboljšujejo. Doseženi poslovni rezultati nas postavljajo ob bok najuspešnejših podjetij v naši panogi. Dosežena donosnost kapitala kot ključni kazalnik uspešnosti upravljanja kapitalskih naložb države je leta 2017 v višini 9,6 % presegla ciljno vrednost 8 %. EBIT leta 2017 v višini 30,9 milijona evrov je za 25,6 % večji kot v preteklem letu, EBITDA v višini 65,8 milijona evrov je večji za 11,7 %, dodana vrednost na zaposlenega pa se je povečala za 2,9 %, na 42.134 evrov. Pri tem nam je uspelo zadržati koeficient med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA na nizki ravni (1,4), kar povečuje sposobnost za financiranje bodočih investicij.

Strateško partnerstvo v tovornem prometu in krepitev logistične dejavnosti

Razvojni koraki na področju tovornega prometa in logističnih dejavnosti iz leta 2017 bodo v prihodnje pomembno vplivali ne le na uspeh te dejavnosti, ampak celotne skupine.

V procesu iskanja strateškega partnerstva smo opravili identifikacijo potencialnih partnerjev, pri kateri so ključna merila za presojo kompatibilnost za sodelovanje, strateška usmerjenost, sposobnost prispevati ne le finančne, temveč tudi druge vire za povečanje obsega poslovanja družb in hitrejši preboj na nove trge. S sprejetjem dveh zavezujočih ponudb se je začela faza ocenjevanja ustreznosti ponudb. Odločitev glede strateškega partnerstva v tovornem prometu bomo sprejeli leta 2018.

Za izboljšanje finančnih kazalcev kot enega od strateških ciljev je pogoj rast poslovanja. Povečanja obsega poslovanja pa ni mogoče doseči samo z organsko rastjo prodaje, ampak tudi s prevzemi dejavnosti malih in srednjih transportno-logističnih podjetij, ki nam omogočajo povečevanje sinergičnih učinkov. Leta 2017 smo tako kupili logistično družbo VV-LOG, d. o. o., s katero bo družba Fersped, d. o. o., okrepila tržni položaj Slovenskih železnic v logistični dejavnosti.

Investicijska vlaganja

Kmalu bomo potnike razveselili z novimi potniškimi vlaki. Pogodbo za nakup novih 26 vlakov smo podpisali leta 2018, dobavljeni pa bodo v letih 2019–2021. Vzporedno prenavljamo tudi tovorni promet z novimi premikalnimi lokomotivami in vagoni.

Celotna investicijska vlaganja skupine Slovenske železnice leta 2017 so znašala 38,3 milijona evrov, od tega je bilo 75,3 % namenjenih tirnim vozilom, ki so nujna za nemoteno odvijanje potniškega in tovornega prometa. Realiziran je bil prvi del investicijske prenove voznega parka tovornega prometa z nabavo dvajsetih novih specializiranih vagonov. Pomembna investicijska vlaganja pa so bila namenjena digitalizaciji poslovanja, ki je v naših dejavnostih nuja in nič več konkurenčna prednost.

Razvoj javnega potniškega prometa

Eden od najpomembnejših mejnikov za Slovenske železnice je podpisana pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od leta 2017 do leta 2031, s katero smo poleg obsega sredstev za izvajanje gospodarske javne službe zagotovili tudi sredstva za financiranje investicij v nova vozna sredstva železniškega potniškega prometa. Podpis dolgoročne

pogodbe je tudi ključnega pomena za zagotavljanje bodočega učinkovitega integriranega javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji.

Učinkovito upravljanje javne železniške infrastrukture

Realizirali smo predvidene naloge iz naslova izvajanja OGJS vzdrževanja JŽI in OGJS vodenja železniškega prometa ter zagotovili ustrezno prevoznost javne železniške infrastrukture vsem prevoznikom na železniškem omrežju Slovenije, kljub številnim oviram v prometu zaradi obsežnih investicij na železniški infrastrukturi.

Strategija digitalizacije Slovenskih železnic

Sredi leta 2017 je dozorela odločitev, da je treba program prenove poslovnega informacijskega sistema razširiti na vse dejavnosti, še posebej na strateške dejavnosti v skupini. Septembra smo sprejeli Strategijo informatizacije in digitalizacije, ki je pomemben dejavnik pri uresničevanju strateškega načrta. Z uresničevanjem strategije digitalizacije bomo družbam v skupini zagotovili uporabo sodobnih tehnologij za povečanje učinkovitosti poslovanja in konkurenčne sposobnosti.

Postati želimo vitki in učinkoviti − optimizacija poslovanja

Z zunanjimi strokovnjaki, ki imajo izkušnje s prestrukturiranjem železnic v tujini, izvajamo projekt Revizija učinkovitosti procesov družb v skupini Slovenske železnice z osredotočanjem na osnovne in podporne dejavnosti skupine. Na podlagi ugotovitev revizije smo naredili akcijski načrt z opredeljenimi ukrepi za povečanje učinkovitosti. Že septembra smo začeli implementacijo tistih ukrepov, ki bodo najhitreje prinesli pozitivne rezultate.

Okolju in uporabnikom storitev prijazno podjetje

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je ena od naših glavnih vrednot, zato je skrb za njihovo zadovoljstvo vpeta v vse ravni našega poslovanja in razvoja. Osnovno vodilo je vzpostavitev kakovostnejših pogojev za spodbujanje javnega potniškega prevoza potnikov, in sicer skrajšanje voznih časov vlakov, izboljšanje kakovosti storitev, zmanjšanje obsega onesnaženega zraka, zmanjšanje emisije hrupov in povečanje energetske učinkovitosti. Poslovodstvo Slovenskih železnic se je v Okoljski politiki skupine Slovenske železnice zavezalo za spoštovanje najvišjih standardov na področju varstva okolja v Sloveniji in Evropski uniji.

Družbena odgovornost

Na Slovenskih železnicah se zavedamo družbeno odgovorne vloge. Družbeno odgovorno delovanje na vseh ravneh našega dela nam omogoča večjo prepoznavnost, konkurenčno prednost in pridobitev novih poslov na logističnem trgu in trgu mobilnosti. Skrbimo za konstruktivno sodelovanje z okoljem, izboljšanje kakovosti življenja zaposlenih in njihovih družin ter lokalne in druge skupnosti. S podpiranjem različnih kulturnih in športnih dejavnosti si prizadevamo za močno vpetost v družbeno okolje in ustvarjanje dobrih odnosov.

Pri tem se zavedamo pomena nefinančnih informacij in celovitega pristopa k poročanju za ustvarjanje vrednosti za svoje deležnike. Zato smo v tem poročilu postavili temelje za nadaljnji razvoj našega korporativnega poročanja, v sklopu katerega si bomo v prihodnje prizadevali za okrepitev komuniciranja o ustvarjanju vrednosti ter o povezljivosti med finančnimi in nefinančnimi informacijami o poslovanju.

Z jasno zastavljeno vizijo in strategijo razvoja skupaj po poti do uspeha

Leto 2017 končujemo uspešno in z veliko optimizma stremimo naprej v prihodnost, ki za Slovenske železnice prinaša ogromno novih poslovnih priložnosti in strateških odločitev. Prepričan sem, da bomo po njej hodili uspešno in varno.

Rad bi se zahvalil vsem deležnikom, zaposlenim, prav posebej pa vsem poslovnim partnerjem in uporabnikom naših storitev, kajti vsi ste pripomogli k do zdaj doseženemu ter ste razlog in motiv našega delovanja in napredka tudi v prihodnosti.

 

Dušan Mes,

generalni direktor Slovenskih železnic