Letno poročilo Slovenskih železnic za leto 2017 je bilo oblikovano na podlagi vedno močnejšega zavedanja o vplivu nefinančnih dejavnikov tako na dolgoročni kot tudi na kratkoročni uspeh skupine. Zato smo se odločili, da pri poročanju ne upoštevamo le Kodeksa poročanja SDH, ampak tudi smernice Global Reporting Initiative GRI G4. GRI smernice vodijo v bolj pregleden prikaz nekaterih najpomembnejših dejavnikov in z digitalizacijo te vsebine omogočajo preprostejšo navigacijo ter hitrejše iskanje tem, ki so pomembne za različne deležnike Slovenskih železnic. Celotno poročilo je dostopno v PDF obliki, ki omogoča povezavo tudi do video vsebin.

V skupini Slovenskih železnic je poročanje pomemben del grajenja korektnih odnosov z deležniki. Poročanje bo tako tudi v prihodnje eden pomembnih segmentov v poslovanju.

USPELO NAM JE

USPELO NAM JE

Poslovno leto 2017 se je ob ambici­ozno zastavljenih ciljih za Slovenske železnice odvijalo dinamično, nad pričakovanji. Kljub mnogim negativ­nim dejavnikom smo uspeli zadržati pozitivni trend temeljnih kazalnikov uspešnosti poslovanja ter dosegli pre­mike pri uresničevanju sistemskih in lastnih ukrepov strateškega poslov­nega načrta skupine Slovenske žele­znice 2016–2020.

POSODABLJAMO FIZIČNO IN DIGITALNO INFRASTRUKTURO

Leto 2017 bi najbolje opisala dva fokusa. Posodabljanje fizične infrastrukture in pospešeno uvajanje digitalnih rešitev. Prvo so v tem letu opazili tudi potniki in uporabniki storitev tovornega prometa, saj posodabljanj v prostoru ni mogoče izvesti brez občasnih zastojev. Digitalne in tudi infrastrukturne nadgradnje bodo začele finančne in druge pozitivne rezultate kazati v naslednjih letih.

DRUŽBENA ODGOVORNOST NA VSEH SEGMENTIH

Družbena skrbnost Slovenskih železnic se v prvi vrsti izkazuje prek ustvarjanja dodane vrednosti v vseh segmentih našega delovanja. Dodana vrednost omogoča odgovoren odnos organizacije do zaposlenih, lastnika, lokalnih skupnosti, uporabnikov naših storitev in vseh ostalih deležnikov, ki so z nami povezani.